skip to Main Content

WFE快換式攻牙刀桿-伸縮加長型

規格攻牙能力L1ø D1ø D2伸縮長度絲攻筒夾
壓縮伸長
BT40-WFE12-135M3~M14135194615.020.0TC 312
BT40-WFE12-165M3~M14165194615.020.0TC 312
BT40-WFE20-135M8~M24135315815.015.0TC 820
BT40-WFE20-165M8~M24165315815.015.0TC 820
BT50-WFE12-135M3~M14135194615.020.0TC 312
BT50-WFE12-165M3~M14165194615.020.0TC 312
BT50-WFE20-165M8~M24165315815.015.0TC 820
BT50-WFE33-200M14~M36200487520.020.0TC 1433
  • 絲攻筒夾須另購

其他產品

Back To Top